Zákaznícka linka
0948 416 345

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim elektronicky na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.lollipopkids.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva"). Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Predávajúcim je spoločnosť:

obchodné meno: Kiwi Kids s.r.o.

sídlo: Dunajské nábrežie 14. , 945 01 Komárno

IČO: 50 259 628

DIČ: 2120243191

IČ DPH: SK2120243191

zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sro, Vložka č.: 40532/N

(ďalej len „predávajúci “).

3. Kupujúcim je každý návštevník eshopu, ktorý súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom internetového obchodu www.lollipopkids.sk. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

4. Spotrebiteľom sa rozumie na účely zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a na účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

5. Orgánmi dozoru na ochranu spotrebiteľa sú najmä:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava (www.soi.sk);

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P. O. BOX 49/A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 (tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax č.: 037/ 7720 024).

Objednávka

1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky kupujúceho. Zaslaním objednávky kupujúci prijíma tieto všeobecné obchodné podmienky a zaväzuje sa ich počas zmluvného vzťahu dodržiavať.

2. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v eshope predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

3. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne sú záväzné.

4. Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť z dôvodu nesprávneho označenia kupujúceho

-tovar už nie je k dispozícii, už sa nevyrába alebo sa nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru od výrobcu, resp. dodávateľa. Predávajúci sa v týchto prípadoch bude bez omeškania kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, o prípadnej možnosti náhradného plnenia.

-objednávka sa taktiež ruší, ak kupujúci tovar neuhradí do 5 pracovných dní v prípade, že si vybral platbu vopred na účet .

Dodacie podmienky

1.Kupujúcich kontaktujeme do 48 hodín (okrem soboty a nedele) od zadania objednávky o stave a termíne dodania objednaného tovaru.V prípade,že dodacie lehoty nie je možné z technických príčin dodržať,kupujúci bude o tomto bez meškania informovaný.

2.Objednaný tovar posielame zásielkovou službou.

3.Cena poštovného pri zakúpení tovaru za cenu nad 49,- Eur je zdarma,v prípade nižšej objednávky predstavuje 3.00,- Eur.Príplatok za dobierku je 1,- Euro.Pri platbe platobnou kartou ale bankovým prevodom platíte iba poštovné.

4.Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2-3 pracovných dní od prijatia objednávky.O vyexpedovaní zásielky Vás budeme informovať mailom.

5.Expresná zásielka je možná pri odoslaní objednávky pred 11:00 hod. v pracovných dňoch pri platbe kartou a telefonickej dohode.

6.Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať.

7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti doručovateľa. V prípade zistenia existencie vady tovaru je doručovateľ povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Platobné podmienky

1.Dobierkou – kúpnu cenu uhradí kupujúci pri prevzatí tovaru, tovar je expedovaný k preprave spravidla do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

2.Bankovým prevodom – kúpnu cenu uhradí kupujúci vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho číslo bankového účtu: IBAN: SK57 1100 0000 0029 4902 0541. Po odoslaní objednávky sa zobrazia údaje potrebné na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol. Tieto informácie sú zároveň zaslané kupujúcemu v potvrdení objednávky na jeho e-mail. Po vykonaní platby sú peniaze na účet predávajúceho pripísané obvykle v priebehu 1-3 pracovných dní. Tovar je expedovaný k preprave po pripísaní príslušnej čiastky (ceny tovaru) na bankový účet predávajúceho. Pri prevzatí zásielky  kupujúci už nič neplatí. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu tovaru do 5 kalendárnych dní  po uskutočnení objednávky a to ani po predchádzajúcej výzve predávajúceho, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3.Platobnou kartou – kúpnu cenu uhradí kupujúci platobnou kartou VISA, VISA Electron, Maestro alebo MasterCard. Pri akceptácii platobných kariet sa využíva 3D-Secure riešenie – najmodernejšia celosvetová aplikácia kartových Asociácií MasterCard a Visa, umožňujúca bezpečné platby kartou na internete. Na rozdiel od platby bankovým prevodom nie je potrebné čakať až 3 (tri) dni. Pri vykonaní platby je tovar expedovaný najneskôr nasledovný pracovný deň.

Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

Reklamácie

1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru.

7. Reklamáciu môžete uplatniť tak, že doručíte tovar a k tovaru priložíte faktúru, sprievodný list s Vašou adresou, telefónom a stručným vysvetlením, ako a čím k vade došlo, na adresu:

Kiwi Kids s.r.o, Dunajské nábrežie 14. ,945 01 Komárno

Reklamačný formulár:

https://www.lollipopkids.sk/uploads/files/reklamacny_protokol_01.pdf

Upozorňujeme Vás, že v žiadnom prípade nesmú byť zásielky odoslané na dobierku alebo ako balík na poštu. 

Pri reklamácii tovaru Vašu žiadosť zaevidujeme, budeme Vás o tom informovať. Následne bude postúpená príslušnému výrobcovi na posúdenie.  Vaša reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní.

 Právo kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu 

1. Kupujúci, ak je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

2. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, poslať písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu, a to  buď na kontaktnú adresu predávajúceho (Kiwi Kids s.r.o, Nám. Dunajské nábrežie 14., 945 01 Komárno) alebo e-mailom pomocou formulára, ktorý môže stiahnuť z webstránky predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, presnú špecifikáciu tovaru a spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo bankového účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

Formulár na odstúpenie od zmluvy môžete stiahnuť tu:

https://www.lollipopkids.sk/uploads/files/odstupenie_od_zmluvy_01.pdf

3.Upozorňujeme Vás, že v žiadnom prípade nesmú byť zásielky odoslané na dobierku alebo ako balík na poštu.

4.Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené peniaze za tovar na účet kupujúceho do 14 kalendárnych dní. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

5.Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

6.Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

Ako teda postupovať?

1. Po zistení, že tovar Vám nevyhovuje, nám napíšete mail na info@lollipopkids.sk, kde nás informujete o tovare, ktorý chcete vymeniť / vrátiť. Predmet mailu v tvare: výmena /vrátenie a číslo objednávky. 

2. Následne nám tovar pošlite na našu adresu (Kiwi Kids s.r.o, Dunajské nábrežie 14., 945 01 Komárno)

     -  Ak ide o výmenu -  popis za ktorý tovar chcete vymieňať. Pokiaľ nie je želaný tovar dostupný, budeme Vás o tom informovať, a dohodneme si s Vami ďalší postup.
     -  Ak ide o vrátenie - číslo účtu na ktorý vám vrátime peniaze

Alternatívne riešenie sporov

Predávajúci má záujem o riešenie sporov s kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: info@lollipopkids.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov kupujúci nájde tu –

https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spory môže kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO –  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov možno využiť pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou, pričom spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Posledná aktualizácia dňa 01.10.2022

V Komárne, 01.10.2022